สวพ.เตรียมพร้อมแล้ว!!!! สำหรับการทำงานร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสำหรับครู

ขั้นตอนการเบิกงบประมาณ /สัญญารับทุนสนับสนุนการจัดทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 2558

ภาพ - ข่าวประจำวัน News of the day.
ภาพข่าว
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักประดิษฐ์อาชีวศึกษา ที่จะเป็นศูนย์ในการติดตั้งอุปกรณ์การช่วยชีวิตเด็กที่ติดอยู่ในรถยนต์ จำนวน 118 คน จาก 88 วิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ โ...
วันที่: 24/05/2016
ภาพข่าว: แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการพัฒนาต่อยอด การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศ...

แนวทางการดำเนินงานบริหารจัดการพัฒนาต่อยอด การประกวดโครงงานวิ...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประ...

วันที่: 23/05/2016

ภาพข่าว: สอศ. ร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศก...

สอศ. ร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประ...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ในนามสำนักงานคณะกร...

วันที่: 18/05/2016

ภาพข่าว: เปิดตัวโครงการ “Enjoy Science : Young Makers Contest” การประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อ...

เปิดตัวโครงการ “Enjoy Science : Young Makers Contest” การประ...

สอศ. ร่วมเสวนาเปิดตัวโครงการ “Enjoy Science : Young Makers Contest” การประกวดสิ...

วันที่: 12/05/2016

ภาพข่าว: สอศ.โดย สวพ. จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุและคนพิการสำหรับเมกเก...

สอศ.โดย สวพ. จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุแ...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมกับ Che...

วันที่: 11/05/2016

ภาพข่าว: สรุปและประมวลองค์ความรู้เชิงระบบ( รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเกษตรและประมง)

สรุปและประมวลองค์ความรู้เชิงระบบ( รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึ...

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะนักวิจ...

วันที่: 01/05/2016

ภาพข่าว: ประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประ...

วันที่: 26/04/2016

ข่าวทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานวิจัย การแข่งขันหุ่นยนต์ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ฯลฯ
ภาพข่าว
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 565/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การปร...
วันที่: 17/05/2016
ภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์โครงการ Enjoy Science : Young Makers

ประชาสัมพันธ์โครงการ Enjoy Science : Young Makers

ประชาสัมพันธ์โครงการ Enjoy Science : Young Makers “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”...

วันที่: 03/05/2016

ภาพข่าว: ขอเชิญ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึก...

ขอเชิญ ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดรูปแบบกา...

ขยายเวลา ส่งข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศ...

วันที่: 08/04/2016

ภาพข่าว: เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเกษตรและเทคโนโล...

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถาน...

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเกษตรและเทคโนโล...

วันที่: 04/05/2016

ภาพข่าว: ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนข้อเสนอการวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปีงบปร...

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนข้อเสนอการวิจัยอา...

ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนข้อเสนอการวิจัยอาชีวศึกษา ประจำปีงบปร...

วันที่: 19/04/2016

ข่าวทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 TitleCreated Date 
งาน จันทบุรี มหานครผลไม้ 20165/13/2016Download
แบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย12/24/2015Download
โลโก้หน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่11/13/2015Download
ร่าง กติกาแขนกลอุตสาหกรรม5811/4/2015Download
แบบฟอร์มคุณลักษณะผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมโครงการ Rin_25585/19/2015Download
"ใบสมัครABU" ข้อกำหนดและกติกา ABU และหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา2557 งบ581/22/2015Download
โครงการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์กังหันลมฯ โดยมูลนิธิชัยพัฒนา10/21/2014Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่9/4/2014Download
ประกาศ รายชื่อทีมแข่งขัน At Home Application 2014 (รอบคัดเลือก)8/29/2014Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ " At Home Application 2014 "8/27/2014Download
ในสมัครแข่งขัน At Home Application 20148/25/2014Download
ประกาศข้อกำหนด vec creative application contest 20148/8/2014Download
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาคุณภาพข้อเสนองานวิจัยอาชีวศึกษา ปี 25577/16/2014Download
การกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการอาชีวศึกษา6/27/2014Download
โลโก้ 120 ปี ESSO6/16/2014Download
คู่มือประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 25564/17/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลอุตสาหกรรม4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันแขนกลเพื่อคนพิการ4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกู้ภัย4/3/2014Download
ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ABU 574/3/2014Download
ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 25563/14/2014Download
คู่มือการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา esso พ.ศ. 25573/11/2014Download
กติกาหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU Robocon Contest 201412/24/2013Download
แบบฟอร์มการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและเครือข่ายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ปี 2557 RIN12/16/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 2 โครงการ Rin9/12/2013Download
แจ้งการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนงานวิจัย งวดที่ 29/6/2013Download
แจ้งรายชื่อทีมเข้าร่วมแข่งขัน Android 9/5/2013Download
ประกาศผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา - เอสโซ่ ระดับชาติ ปี 25568/22/2013Download
ประกาศผลการคัดเลือกแบบร่างชิ้นงานโครงการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากยางรถยนต์ใช้แล้วกับมิชลิน8/14/2013Download
ร่างกำหนดการ โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Android Application ฯ ประจำปีการศึกษา 25567/15/2013Download
ประกาศผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของครู บุคลากร และสถานศึกษา7/15/2013Download
แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดการประดิษฐ์5/9/2013Download
ใบสมัครสมาชิกชมรมข้าราชการพลเรือน1/30/2013Download
แบบฟอร์มข้อตกลงรับทุนการวิจัย,แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและแผนการดำเนินโครงการวิจัย ปี 255612/14/2012Download
ข้อกำหนด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 11/9/2012Download
แบบฟอร์มใบลาป่าย-ลาพักร้อน(สวพ.)11/9/2012Download
ข้อกำหนดมือกลแขนกลเพื่อคนพิการล่าสุด9/11/2012Download
คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานรัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี8/22/2012Download

ข่าวการศึกษา


ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255
E-Mail : mkcsom@yahoo.com
dr.mongkolchai@hotmail.com
ดาวน์โหลด ภาพต้นฉบับ ผอ.มงคลชัย 

-----------------------------------------------------------
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนัก

บทสรุปผู้บริหาร

หนังสือ สุดยอดสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ปี 2557
คู่มือการวิจัยสำหรับการอาชีวศึกษา
คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
ขณะนี้มีบุคคลออนไลน์
People Online People Online:
Visitors Visitors: 28
Members Members: 0
Total Total: 28