ข่าวและประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โครงการ ของ(สวพ.)
rss Category
พิธีปิด"การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ
Created by kittithat on 3/24/2017 4:38:04 PM

Read More..


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
Created by kittithat on 3/24/2017 9:43:30 AM

Read More..


พิธีเปิด"การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ
Created by kittithat on 3/22/2017 3:54:10 PM

Read More..


พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย (RBL :Research-Based Learning)
Created by kittithat on 3/17/2017 10:17:50 PM

Read More..


พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning :RBL)
Created by kittithat on 3/16/2017 3:28:10 PM

Read More..


ประชุมการเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชี
Created by kittithat on 3/13/2017 10:50:40 PM

Read More..


พิธีปิดงานการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา(ABU) ปี 2560
Created by kittithat on 3/13/2017 10:09:04 PM

Read More..


พิธีมอบเกียรติบัตร การอบรม "สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่"
Created by kittithat on 3/9/2017 2:54:06 PM

Read More..


การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่"
Created by kittithat on 3/8/2017 4:30:40 PM

Read More..


ใบสมัคร เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
Created by kittithat on 3/6/2017 1:28:47 PM

Read More..


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย
Created by kittithat on 3/6/2017 11:59:52 AM

Read More..


โครงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน “Education to Employment : Vocational Boot Camp” ครั้งที่ 1
Created by kittithat on 3/1/2017 4:08:03 PM

Read More..


แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่"
Created by kittithat on 3/1/2017 11:44:38 AM

Read More..


Page 1 of 48First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
     

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

 สายตรงผู้อำนวยการ 02-5190255
E-Mail : mkcsom@yahoo.com
dr.mongkolchai@hotmail.com
ดาวน์โหลด ภาพต้นฉบับ ผอ.มงคลชัย 

-----------------------------------------------------------
ปฏิทินกิจกรรมผู้อำนวยการสำนัก

การจัดการองค์ความรู้