รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ผอ.สวพ. ตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี2560
Created by kittithat on 4/17/2017 5:20:30 PM


ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ที่ปฏิบัติงานโครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสาร สาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 12-17 เมษายน 2560 ณ ศูนย์อาชีวะอาสาต่างๆ ดังนี้ 

1. วันที่ 12 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
2. วันที่ 13 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
3. วันที่ 13 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคเขาวง จ.กาฬสินธุ์
4. วันที่ 13 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
5. วันที่ 14 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จ.ยโสธร
6. วันที่ 14 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพวารินทร์ชำราบ จ.อุบลราชธานี
7. วันที่ 14 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
8. วันที่ 14 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
9. วันที่ 15 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
10. วันที่ 15 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
11. วันที่ 15 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
12. วันที่ 16 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
13. วันที่ 17 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 12 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคามวันที่ 13 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคเขาวง  จ.กาฬสินธุ์


วันที่ 13 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง จ.ร้อยเอ็ดวันที่ 13 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง  จ.กาฬสินธุ์


วันที่ 14 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ


วันที่ 14 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จ.ยโสธร


วันที่ 14 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพวารินทร์ชำราบ  จ.อุบลราชธานี


วันที่ 14 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน จ.อำนาจเจริญวันที่ 15 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์วันที่ 15 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม


วันที่ 15 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี


วันที่ 16 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม  จ.มหาสารคามวันที่ 17 เมษายน 2560 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์print
rating