รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประชุมหารือวางแผนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Created by kittithat on 4/19/2017 10:40:54 AM


     ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ร่วมประชุมหารือวางแผนในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  พร้อมด้วยผู้แทนจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ ดร.อภิญาณ์  หทัยธรรม  รองผู้อำนวยการ, นายนิติ  บุณยเกียรติ  หัวหน้ากองนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, นายสุวิทย์  เปานาเรียง  หัวหน้ากองคาราวานวิทยาศาสตร์  สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์  ในครั้งนี้ได้วางแผนประชุมใน 5 ประเด็นหลัก ที่จะดำเนินการโครงการความร่วมมือระหว่าง สอศ. และ อพวช. ดังนี้
     1. สอศ. และ อพวช. ประสานความร่วมมือร่วมกันจัด  กองคาราวานวิทยาศาสตร์ ภายในงานการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับภาค 5 ภาค
     2. 
สอศ. และ อพวช.  ร่วมกันจัดทำ IT SMART สารสนเทศ  และการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมหุ่นยนต์ โครงงานวิทยาศาสตร์ เผยแพร่สู่ประชาชน ในช่อง MOST Channel ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     3. 
สอศ. และ อพวช. ประสาน วางแผนในการจัดอบรม  สัมมนา และจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน
     4. 
สอศ. และ อพวช.  วางแผนร่วมมือในการคัดเลือกและพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม  หุ่นยนต์และโครงงานวิทยาศาสตร์ทีเป็นสุดยอดไฮไลท์  เพื่อจัดแสดงนิทรรศการที่ อพวช. และต่อยอดสู่ชุมชน
     5. 
สอศ. และ อพวช.  ร่างลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน  ในการวางแผนพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
print
rating