รายละเอียดข่าว(สวพ.)

การประชุมคณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2560
Created by kittithat on 4/21/2017 1:45:30 PM


     ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 2 "ประชารัฐร่วมพัฒนา  สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ พุทธศักราช 2560  ในวันที่ 21 เมษายน  2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 อาคารราชพฤกษ์ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
print
rating