รายละเอียดข่าว(สวพ.)

บรรยาย "การขับเคลื่อนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0"
Created by kittithat on 5/4/2017 9:49:48 PM


     ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การขับเคลื่อนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพอาชีวศึกษาสู่ Thailand 4.0" พร้อมทั้งได้นำเสนอกรณีตัวอย่างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวะ โดยในครั้งนี้มีคุณชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรและเปลี่ยนประสบการณ์ด้วย และดำเนินรายการโดย ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักจัดการองค์ความรู้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคการศึกษาเพื่อการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 60 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

print
rating