รายละเอียดข่าว(สวพ.)

พิธีเปิดงาน "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ระดับชาติ ปีพุทธศักราช 2560
Created by kittithat on 5/5/2017 10:44:24 PM


     ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ.เป็นประธานเปิดงาน "ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 -7 พ.ค.2560 ณ ห้อง เอ็ม ซี ซี ฮอลล์ เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ 
     ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีโอกาสแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีโจทย์การแข่งขัน รวม 11 ประเภท อาทิ สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการประกวดประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลต่อไป
print
rating