รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม
Created by kittithat on 5/8/2017 1:32:58 PM


     ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  เป็นผู้แทน สอศ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อนวัตกรรม  ในวันนี้ 8 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุม สพฐ.2  อาคารสพฐ.5  ชั้น 9  กรุงเทพมหานคร

print
rating