รายละเอียดข่าว(สวพ.)

โครงการยกระดับองค์ความรู้ของครูนักวิจัยอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนางานวิจัยฯ
Created by kittithat on 5/11/2017 5:31:02 PM


     ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิด และปาฐกถาพิเศษโครงการยกระดับองค์ความรู้ของครูนักวิจัยอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนางานวิจัยโดยการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ เสวนาเรื่องปุจฉาวิสัชนาเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาและอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคโปสเตอร์   โดย
     1.  ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์
     2.  ศาสตราจารย์ ดร.สายชล  เกตุษา
     3.  ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป์
     4.  รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์  ศรีวงษ์คล

ดำเนินรายการโดย  ดร. สมพร  ดำยศ  โดยครั้งนี้มีคณะครูนักวิจัยอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชน  เข้าร่วมการประชุมสัมมนากว่า  400 คนทั่วประเทศ


print
rating