รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม และส่งข้อเสนอ co-funding 2560
Created by budsa on 1/17/2017 2:49:40 PM

!! ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เขียนข้อเสนอ ชี้แจงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ 2- 4 กุมภาพันธ์ 2560  


หมดเขตรับสมัครเข้ารับการอบรมเขียนข้อเสนอ ชี้แจงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ รับสมัครภายใน 24 มกราคม 2560 เท่านั้น

และส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2560printrating