รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ใบสมัคร เข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
Created by kittithat on 3/6/2017 1:28:47 PM


ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา


1.  ใบสมัครเข้าร่วมการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  Dowmload ได้ที่นี้ครับ
2.  แบบประเมินตนเอง (SAR) การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา   Dowmload ได้ที่นี้ครับ
3.  แบบสรุปผลการประเมินตนเองการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา  Dowmload ได้ที่นี้ครับ
๔.  แบบประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา Dowmload ได้ที่นี้ครับ

print
rating