รายละเอียดข่าว(สวพ.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่"
Created by kittithat on 3/8/2017 4:30:40 PM


          ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่" การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน  ได้ฝึกปฏิบัติทำวิจัยอย่างเป็นระบบตั้งแต่การกำหนดโจทย์วิจัย  การออกแบบวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  การเขียนรายงาน  การวิจัยตามหลักวิชาการ  โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ และเพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัย ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงานด้านวิจัยระหว่างกัน


          การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายให้ความรู้ดังนี้ 1. อาจารย์เวชยันต์ เฮงสุวนิชและคณะ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศไทย นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 9 พ.ศ.2560-2564 สู่การกำหนดโจทย์อาชีวศึกษา 2. รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์ และคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บรรยายเรื่อง องค์ประกอบของโครงร่างการวิจัยและการกำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย 


          ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้   มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน เข้ารับการอบรมจำนวน 120 ท่าน จัดระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานครprint
rating