รายละเอียดข่าว(สวพ.)

พิธีมอบเกียรติบัตร การอบรม "สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่"
Created by kittithat on 3/9/2017 2:54:06 PM


     ดร.มงคลขัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสังกัดสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน ที่เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยอาชีวศึกษารุ่นใหม่" ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร 


     โดยผู้รับการอบรม ได้รับความรู้ด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1.การกำหนดโจทย์วิจัยแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับแนวทางการวิจัยของประเทศและความต้องการของชุมชน 2.การกำหนดโจทย์การวิจัยอาชีวศึกษา 3.การสร้างโจทย์ในการวิจัย 4.การจัดทำข้อเสอนการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ 5.เทคนิคการทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย 6.การออกแบบในการวิจัย 7.การแปลผลและการนำเสนอข้อมูล และ 8.เทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยprint
rating