รายละเอียดข่าว(สวพ.)

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย (RBL :Research-Based Learning)
Created by kittithat on 3/17/2017 10:17:50 PM


          วันนี้ 17 มี.ค. 60  ดร.มงคลขัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดและมอบเกี่ยรติบัตร ให้แก่ครูนักวิจัยในสายอาชีวศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย(RBL :Research-Based Learning)ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้คาดหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจะสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
print
rating