รายละเอียดข่าว(สวพ.)

พิธีเปิด"การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ
Created by kittithat on 3/22/2017 3:54:10 PM


วันนี้ 22 มี.ค. 60  ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด"การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ"  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ , ศ.ดร.สายชล เกตุษา , ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้  จัดระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม  2560    ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม. 

พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมกับการเอาใจใส่ที่จะพัฒนาตนเองของนักวิจัยทุกท่าน  เพื่อการจัดทำเนื้อหาผลงานวิจัยโดยผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณวุฒิในการปรับแก้ผลงานวิจัยให้เกิดความสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้สร้างการยอมรับทางวิชาการ  ทำให้ทุกท่านได้รับความรู้ มีทักษะในการวิจัยมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานต่อไป    สำหรับการประชุมเชิงปฎิบัติการฯในครั้งนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมโดย ใช้ผลคัดเลือกเข้าร่วมระดับชาติ  จำนวน 43 ผลงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. วิจัยสถาบันและพัฒนาการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์ จำนวน 22  ผลงาน (วิทยาลัยรัฐบาล 14 ผลงาน, เอกชน 8 ผลงาน)

2. วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  และพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน  21 ผลงาน (วิทยาลัยรัฐบาล 19 ผลงาน, เอกชน 2 ผลงาน) 
              จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระดับชาติ จำนวน  40 คน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. วิจัยสถาบันและพัฒนาการเรียนการสอนทางสังคมศาสตร์ จำนวน 21  คน

2. วิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์  และพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน  19 คนprint
rating