รายละเอียดข่าว(สวพ.)

พิธีปิด"การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ
Created by kittithat on 3/24/2017 4:38:04 PM


          วันนี้ 24 มี.ค. 60 ดร.มงคลชัย  สมอุดร  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  เป็นประธานกล่าวปิดและรับฟังการสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกและพัฒนาคุณภาพผลงานวิจัยอาชีวศึกษา ระดับชาติ ของนักวิจัยอาชีวศึกษา ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ศ.ดร.สายชล เกตุษา ศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ และ รศ.ดร.วรพจน์ ศรีวงษ์คล ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จัดระหว่างวันที่ 22-24 มี.ค. 2560  ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กทม. 

print
rating