รายละเอียดข่าว(สวพ.)

การประชุมระดมความคิดโครงการวิจัยเฉพาะกิจ "การวิเคราะห์โครงสร้างและการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา"
Created by kittithat on 4/7/2017 6:11:41 PM


          ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มาเป็นประธาน กล่าวเปิด การประชุมระดมความคิดโครงการวิจัยเฉพาะกิจ "การวิเคราะห์โครงสร้างและการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา" ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 7 เม.ย. 2560 โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมระดมความคิด ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสถติยานุรักษ์ 2.รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ จาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3. ดร.นิจิรา บำรุงกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวแทนสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง จำนวน 41 ท่าน การประชุมระดมความคิดฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ "สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาสายเทคโนโลยีวิชาชีพ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สามารถบรรลุเป้าหมายของการลงทุนการจัดการศึกษาวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา อันเกิดผลลัพธ์และผลกระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"print
rating