รายละเอียดข่าว(สวพ.)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
Created by phattita on 6/1/2563 12:32:23


"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้

print
Attached Files
โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 ปีพุทธศักราช 2563
ประกาศข้อกำหนดฯ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2104/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดเก็บข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (ทั้ง 77 อาชีวศึกษาจังหวัด)
คำสั่งที่ 2105/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดเก็บข้อมูลฯ ระดับภาค (ทั้ง 5 ภาค)
คำสั่งที่ 2120/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งที่ 2137/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ภาคกลาง)
คำสั่งที่ 2161/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
คำสั่งที่ 2138/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร)
คำสั่งที่ 2144/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ภาคใต้)
คำสั่งที่ 2136/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ (ภาคเหนือ)
ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
rating