รายละเอียดข่าว(สวพ.)

นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมและพัฒนาแผนการวิจัย "นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์"
Created by phattita on 4/3/2563 11:51:58


นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่และประชุมร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี สถานศึกษาในโครงการส่งเสริมสถานศึกษาอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเกษตรและอาหารปลอดภัย และเป็นสถานศึกษา Excellent Center (2561-2565)

การประชุมพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดนวัตกรรมด้านการเกษตร หัวข้อ "วิจัยและสิ่งประดิษฐ์ Smart Farming" ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2563 ณ วษท.สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อศึกษาความต้องการในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และอาหารปลอดภัย ด้านการเกษตรในปัจจุบัน เพื่อหาข้อสรุปในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สอดคล้องกับสภาพอากาศ ภูมิภาค ตรงความต้องการ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และส่วนรวมสามารถใช้งานได้จริง โดยมีเครือข่ายนักวิจัย ครู และบุคลาการ สังกัด สอศ. เข้าร่วมประชุมฯ ในประเด็นดังกล่าว

#SmartFarming
#Innovation #Technology
#สอศ#สวพ #เกษตรสุพรรณ

print
rating