รายละเอียดข่าว(สวพ.)

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกมาปฎิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
Created by on 23/6/2563 9:50:51


ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอกมาปฎิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์


ด้วยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี

๑. ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์)  ๑ อัตรา

  • สัญชาติไทย
  • วุฒิการศึกษา : ไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
  • เพศชาย
  • อายุ ๒๕ - ๔๕ ปี
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท (ต่อเดือน)

๒. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

สมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.๕ - ๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐ ๒๕๑๐ ๙๕๕๒ - ๔ ต่อ ๑๑๔

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๔. วิธีการคัดเลือกวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
๕. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

รายละเอียดดังเอกสารแนบ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายนอกปฏิบัติงาน

 


        

print
rating