รายละเอียดข่าว (สวพ.)

นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดตราด
Created by phattita on 8/7/2563 16:07:55


          นายชัยมงคล  เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร พื้นที่จังหวัดตราด ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ในการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 


วิทยาลัยเทคนิคตราด


วิทยาลัยสารพัดช่างตราด


วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่

print
rating