ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2563"
Created by phattita on 22/8/2563 11:02:29


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญชวนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมหรือเป็นผู้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เข้าร่วม "กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา ประจำปี 2563" ระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นผู้สอนและถ่ายทอดกระบวนการสร้างและพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้แก่นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมตามหลักวิชาการ และพัฒนาผลงานให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง


กลุ่มเป้าหมาย

   ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมหรือเป็นผู้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน หน่วยงานละ 2 คน


คำชี้แจง (โปรดทำความเข้าใจก่อนการลงทะเบียน)

  1. กำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563 และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนดกรณีมีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้

  2. ลงทะเบียนเป็นรายคน กรอกข้อมูล 1 คนต่อการลงทะเบียน 1 ครั้ง

  3. ข้อมูลในแฟ้มลงทะเบียนหน้างาน จะเป็นไปตามข้อมูลที่ท่านได้กรอกข้อมูลลงทะเบียนไว้ในระบบ ดังนั้น ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้อง

  4. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมี e-mail แจ้งยืนยันการลงทะเบียนกลับไปยัง e-mail ที่ท่านระบุไว้ (หากพิมพ์ e-mail ผิด ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลยืนยันการลงทะเบียน) หากมีการแก้ไขข้อมูล สามารถทำแก้ไขได้ก่อนการปิดลงทะเบียน ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

  5. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการลงทะเบียน โดย วช. รับรองในส่วนของเอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหารตลอดการจัดงาน 3 วัน และค่าที่พักจำนวน 2 คืน (คืนวันที่ 21 และ 22 กันยายน 2563) อนึ่ง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดของท่าน

  6. จัดทำ Concept Paper (ดาวน์โหลดไฟล์) จำนวน 7 ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งให้เจ้าหน้าที่ วช. วันที่ 21 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 10.00 น. เท่านั้น ณ จุดลงทะเบียนหน้าห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ


ลงทะเบียน online > > https://forms.gle/MJoy48PXBSxDeed87


หมายเหตุ : โดยขอให้สิทธิแก่ท่านที่ไม่เคยเข้าร่วมการบ่มเพาะฯ เป็นโอกาสแรกก่อน และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวนก่อนวันที่กำหนดไว้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 

ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 516, 517 และ 530

 

printrating