รายละเอียดข่าว (สวพ.)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
Created by phattita on 2/9/2563 11:53:46กำหนดการจัดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 • ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด           ระหว่างวันที่  1  -  30  ธันวาคม  2563        ทั้ง 17 อาชีวศึกษาจังหวัดภาคเหนือ
 • ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด           ระหว่างวันที่  1  -  15  มกราคม  2564         ทั้ง 60 อาชีวศึกษาจังหวัด
                                                                                           
  (ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกทม.)
 • ภาคเหนือ                           ระหว่างวันที่  21  -  24  มกราคม  2564       วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
 • ภาคใต้                              ระหว่างวันที่  28  -  31  มกราคม  2564       วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          ระหว่างวันที่  4  -  7  กุมภาพันธ์  2564        วิทยาลัยเทคนิคเลย
 • ภาคกลาง                          ระหว่างวันที่  4  -  7  กุมภาพันธ์  2564        ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • ภาคตะวันออกและ กทม.           ระหว่างวันที่  18  -  21  กุมภาพันธ์  2564      โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง
 • ระดับชาติ                           ระหว่างวันที่  11  -  14  มีนาคม  2564          ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี
Update : กำหนดการประกวดเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหรือตามมาตรการสถานการณ์ Covid - 19

เอกสารดาวน์โหลด

ประกาศข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

► ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

► หนังสือ สวพ. แจ้งสถานศึกษา ที่ ศธ 0607/0127 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

► ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์)

เอกสารแบบฟอร์มรายงาน (ว-สอศ-2, ว-สอศ-3, แบบรับรองฯ, แบบฟอร์มแผนธุรกิจ, แบบฟอร์มแผนการตลาด, แบบแสดงขั้นตอนการออกแบบฯ)
    *เมื่อเข้า Google Drive ให้ คลิกขวา ที่ไฟล์แล้วเลือก ดาวน์โหลด

► โปรแกรมประมวลผล 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด (Update : 4 พฤศจิกายน 2563)

print
rating