โครงการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
Created by phattita on 3/9/2563 15:39:05


 

               นายชัยมงคล เสนาสุ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สิทธิศักดิ์ ชำปฏิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการกล่าวรายงานในพิธีเปิดครั้งนี้

   

                 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ , นางวัลลภา พูนสุข , นายขชล พรเจริญ) และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร (นายเสกสันต์ บุญสุวรรณ และ นายกิตติภพ  ปานคณินทร์  )  ให้ความรู้แก่บุคลากรอาชีวศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 75 คนเกี่ยวกับสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร  การร่างคำขอเพื่อขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  ที่ส่งผลให้สิ่งประดิษฐ์มีคุณลักษณะที่สามารถขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้

print
rating