รายละเอียดข่าว (สวพ.)

โครงการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
Created by on 3/9/2563 15:59:56


 

          กลุ่มวิจัยพัฒนาและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สวพ. จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสิ่งประดิษฐ์ โดยมีนายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

   

          โดยโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายณัฐพล สังวาลย์ , นายณัฐพล บุญประกอบ , นายณัฐพล วิริยะธนากร) และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร (นายเสกสันต์ บุญสุวรรณ และ นายกิตติภพ ปานคณินทร์ ) ให้ความรู้แก่บุคลากรอาชีวศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 50 คนเกี่ยวกับสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร การร่างคำขอเพื่อขอรับสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ที่ส่งผลให้สิ่งประดิษฐ์มีคุณลักษณะที่สามารถขอคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้

  

print
rating