เชิญชวนนักเรียนนักศึกษา และอาจารย์ สังกัด สอศ. (ภาครัฐบาลและภาคเอกชน) สมัครเข้าร่วม "กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation"
Created by phattita on 8/9/2563 11:06:53


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าของผลงานหรือผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สังกัดสถานศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ภาครัฐบาลและภาคเอกชน) สมัครเข้าร่วม "กิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
- -
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/33bmLHO
- -
สมัครได้จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2563 และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนดกรณีมีผู้ลงทะเบียนเต็มตามจำนวนที่กำหนดไว้
- -
ลงทะเบียนออนไลน์ : https://forms.gle/DHCesPochzX2F11QA
- -

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ตอ 516, 517 และ 530
(ติดต่อ คุณนารถลดา หรือ คุณไอยลดา หรือ คุณอรอนงค์)
E-mail address: rinvec@nrct.go.th

print
rating