ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
Created by phattita on 15/10/2563 10:34:03


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ T-VET Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทความพิเศษ : การใช้ภาษาไทยกับนักวิจัย ในยุคไทยแลนด์ 4.0
                   
โดย ดร.แก้วกานต์  ภูมิศรีแก้ว
บทความวิจัย : 
► การสร้างชุดเสริมความรู้การตกแต่งสัตว์เพื่อความงามของสัตว์เลี้ยงสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
► การประเมินความต้องการจำเป็น การฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน
► แนวทางการออกแบบปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางการยภาพสำหรับผู้พิการในสถานศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
► สร้างเครื่องมือตรวจสอบน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ โดยการตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้า
► การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดพิมพ์ตารางการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
► การศึกษาคุณภาพการให้บริการของธุรกิจที่พักแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
► การพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขางานการตลาด : ศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพอาชีวศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
► การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน วิชาการออกแบบเสื้อผ้าเด็ก สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
► การพัฒนาคุกกี้จากแป้งธัญพืช
► การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผนักงานศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาแพร่

- - ดาวน์โหลด PDF - - 

print
rating