ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2561) : วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
Created by phattita on 15/10/2563 12:04:21


ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (2561) : วารสารวิชาการ T-VET Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทความพิเศษ : หลักการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย : พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
                   
โดย ดร.ชัยวิชิต  เชียรชนะ
บทความวิจัย : 
► การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
► การพัฒนาและเสริมสร้างเจตคติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านค่ายภาษาอังกฤษ
► การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า รหัสวิชา 2014-2009
► การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคนิค MIAP
► การสร้างแม่พิมพ์โลหะแบบผสมผลิตแหวนรอง กรณีศึกษา บริษัทสุทธิพงษ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
► การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างอาชีพในโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
► สภาพการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาฝึกงานประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกษตรเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาเกษตรกรรม
► การเปรียบเที่ยวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการเรียนแบบปกติ เรื่องกระจกรถยนต์เลื่อนขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าและกระจกมองข้างรถยนต์ปรับด้วยไฟฟ้าของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
► ขนมเปี๊ยะข้างกล้องไรซ์เบอร์รี่น้ำแร่ไส้มันม่วง

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating