ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (2562) : วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
Created by on 15/10/2563 15:14:04


ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (2562) : วารสารวิชาการ T-VET Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทความพิเศษ : ยานยนต์ไฟฟ้า ELECTRIC VEHICLE
                 
โดย ว่าที่ ร.ต.ดร.ชัยยศ  ดำรงกิจโกศล
บทความวิจัย : 
► อุปกรณ์เตือนก๊าซ (แอลพีจี) รั่วไหลในครัวเรือน
► การศึกษาความเร็วที่ใช้ในการป้อนลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ (การควบคุมระยะอาร์ก) สำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า ในงานเชื่อมเดินแนวงานเชื่อมต่อมุมและงานเชื่อมต่อตัวทีท่าราบ
► การพัฒนาระบบบริหารเครื่องลูกข่ายเกมส์คาเฟ่ด้วยเทคโนโลยีซิงโครไนซ์ กรณีศึกษา : ร้านไมค์ไอซ์เน็ต
► รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรงรหัสวิชา 2104-2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
► การพัฒนาระบบแจ้งความผิดพลาดอุปกรณ์ไอทีภายในบริษัท
► อุปกรณ์เตือนการทำงานพัดลมไฟฟ้าหม้อน้ำรถยนต์ชำรุด
► รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานวิชาโครงการ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► การพัฒนารอกยกเครื่องยนต์สำหรับการซ่อมเครื่องยนต์ส่วนหน้ารถ
► การศึกษาการใช้ผงแก้วจากขวดรีไซเคิลเสริมแรงในอีพอกซี่เรซิ่นสำหรับสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อน  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
► การพัฒนาชุดฝึกจำลองปัญหาระบบไฟส่องสว่าง สำหรับรถยนต์ฮอนด้า รุ่นซิตี้ สาขาวิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating