ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (2563) : วารสารวิชาการ T-VET Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
Created by phattita on 15/10/2563 15:50:07


ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 (2563) : วารสารวิชาการ T-VET Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3

บทความพิเศษ : แนวทางใหม่แห่งการพัฒนาการเรียนรู้วิชาชีพ สาขาช่างอุตสาหกรรม หลังวิกฤติโควิด
                 
โดย เรืออากาศโท สมพร ปานดำ
บทความวิจัย : 
► เครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนแก๊สปิโตรเลียมเหลวรั่วไหลผ่านแอพพลิเคชันไลน์
► ออกแบบอาคารศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
► แนวทางการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมคุณค่าและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
► ชุดสาธิตวาล์วปรับปริมาณลมผ่านสมาร์ทโฟน
► ชุดทดสอบอุปกรณ์ล็อคไฟฟ้า
► เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ
► การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานประกอบการเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแนวใหม่ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► การพัฒนาและออกแบบเครื่องเติมจุลินทรีย์อัตโนมัติด้วยระบบอินเทอร์เน็ต
► การประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating