ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5
Created by on 26/10/2563 16:08:59


ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5

บทความพิเศษ : การปฏิรูปการบริหารงบประมาณสถาบันการอาชีวศึกษา
                 
โดย นิยม  ศรีวิเศษ
บทความวิจัย : 
► เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก
► เครื่องควบคุมระดับความชื้นในดิน
► การศึกษาความพร้อมของนักศึกษาปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
► เครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า
► การพัฒนาชุดฝึกทักษะการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้วิธีสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H
► การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกข้าวของเกษตรกร หมู่ 12 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
► การศึกษาการแก้ปัญหาการไหม้ของฉนวนหุ้มสายอลูมิเนียมจุดต่อหางปลาทองแดง
► การสร้างเครื่องสีข้าวกล้องสำหรับชุมชน พลังงานแสงอาทิตย์
► การเพิ่มขีดความสามารถและทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับภาวะการจ้างงานในระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา
► สไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในศตวรรษที่ 21 วิชาวิทยาศาสตร์ เพื่องานเครื่องกลและการผลิต รหัสวิชา 3000-1302 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
► การศึกษาภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
► ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวตามเส้นทางเศรษฐกิจในอนุภาคกลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating