ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5
Created by on 27/10/2563 10:21:06


ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2561) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5

บทความพิเศษ : การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี
                   
โดย เฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต้
บทความวิจัย : 
► เตาชีวมวลแบบมิกซ์ออกซิเจนแกนกลาง
► ชุดควบคุมปั๊มสูบกากน้ำตาลอัตโนมัติ AUTOMATIC MOLASSSES PUMP CONTROL
► การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วย Macromedia Dreamweaver CS
► การพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนวคิดของกาเย่ด้วยการสอนบน Padlet วิชาโปรแกรตารางคำนวณ (2204-2103)
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องชื่อมไฟฟ้าเฟสเดียวประหยัดพลังงานควบคุมด้วยโซลิดสเตทรีเลย์
► ผลของนโยบายลดภาษีนิติบุคคลต่อ GDP ของประเทศไทย
► การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
► การประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการถ่ายโดนความรู้ของผู้เรียน
► การพัฒนาการบริหารจัดการระบบการเงินของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating