ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5
Created by on 27/10/2563 10:46:21


ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5

บทความพิเศษ : สถานประกอบการกับขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของระบบทวิภาคีอย่างมีคุณภาพ
                 
โดย ไพโรจน์  สถิรยากร
บทความวิจัย : 
► อุปกรณ์เตือนการขโมยรถจักรยานยนต์
► การสร้างและพัฒนาชุดฝึกอบรมการใช้โปรแกรม TPOS
► เครื่องล้างทำความสะอาดชุดคอยล์เย็นและตรวจสภาพด้วยกล้อง Snake Scope
► พัฒนารูปแบบการเรียน การสอนโดยใช้กรณีศึกษาในการส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัส 2001-1004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
► ผลของการปรับผิวเส้นใยต่อสมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของคอมโพสิตเส้นใยใบสับปะรดและพลลิแล็กติกแอชิด
► การบูรณาการโครงการบริการทางวิชาการกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมจิตสาธารณะ
► การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ในการเขียนโปรแกรมงานระบบอุตสาหกรรมและงานคลังสินค้ในโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยการสอนบน Padlet
► การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกทางเทคโนโลยีสารสนเทศพื่อการจัดการอาชีพ สำหรับหลักสนูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องจ่ายคลอรีนจากปริมาณน้ำ
► ผลของนโยบายลดภาษีนิติบุคคลต่อ GDP ของประเทศไทย

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating