ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5
Created by on 27/10/2563 11:43:54


ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5

บทความพิเศษ : บทบาทและกลไกในการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา
                 
โดย วรวิทย์  ศรีตระกูล
บทความวิจัย : 
► เครื่องรีดยางเครป
► การพัฒนาเครื่องย่อยกิ่งไม้ใบไม้
► การอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยใช้พลังงานความร้อนจากไอน้ำ
► การใช้เถ้าแกลบแทนที่ทรายบางส่วนในคอนกรีตมวลเบา
► การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์อัดก้อนเชื้อเห็ด
► อิทธิพลของค่ากำลังอัดของคอนกรีต และขนาดตัวอย่างทดสอบที่มีผลต่อการทดสอบค่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ได้จากการทดสอบแบบไม่ทำลายโดยใช้ค้อนกระแทก
► การสร้างสื่อมัลติมีเดีย 2 มิติ เรื่อง "ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์"
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดทดลองกระบวรการผลิตในงานอุตสาหกรรมควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์
► ประสิทธิภาพจุลินทรีย์อีเอ็มร่วมกับมูลสัตว์ต่อผลการผลิตแหนแดง
► การใช้ชุดการเรียนแบบ C-PBL21 สำหรับกิจกรรมโครงการภายใต้การนิเทศของนัศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating