รายละเอียดข่าว (สวพ.)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5
Created by phattita on 27/10/2563 11:58:42


ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5

บทความพิเศษ : คุณภาพการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
                 
โดย ศักดิ์  กองสุวรรณ
บทความวิจัย : 
► อิทธิพลของขนาเม็ดโฟมโพลีสไตรีนต่อคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบา
► หุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดควบคุมด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านคลื่นวิทยุ 2.4 GHz
► การพัฒนาระบบแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้วิธีการกรองข้อมูลแบบผสมผสาน
► เครื่องวัดระดับการตั้งเสาไฟฟ้า
► การศึกษาเปรียบเที่ยบสมบัติทางวิศวกรรมของบล็อกประสานซีเมนต์ที่ทำจากลูกรัง กรวด และหืนคลุก
► ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลการประยุกต์ใช้การบัญชีต้นทุนกับผลการดำเนินงานของธุรกิจ SMEs จังหวัดอุดรธานี
► การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
► การออกแบบและพัฒนาระบบทะเบียนหัตถการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลบึงกาฬ
► การอำนวยความสะดวกในบริบทการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา
► หุ่นยนต์ปลูกข้าวนาแห้ง

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating