ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5
Created by phattita on 27/10/2563 12:05:52


ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ VE-IRJ Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 - 5

บทความพิเศษ : มาตรฐานระดับอุดมศึกษาในบริบทของอาชีวศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา
                 
โดย วรวิทย์  ศรีตระกูล และ สุนทรผไท  จันทระ
บทความวิจัย : 
► เครื่องสูบน้ำชีวมวล
► การพัฒนาแอพพิเคชัน ฉลาดรอบรู้กับความรูทั่วไปด้วยโปรแกรม App Inventor
► รายงานการออกแบบสร้างและพัฒนาชุดการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2105-2004 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
► ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตรวจสอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
► ระบบควบคุมการใช้รถทดลองขับบริษัทโตโยต้าบึงกาฬ
► การพัฒนาระบบการขับเคลื่อนศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
►การใช้น้ำมันเมล็ดชาทดทดแทนมาร์การีนในผลิตภัณฑ์คุกกี้เนยสด
► การประยุกต์ใช้ขี้เลื่อยในการลิตบล็อกประสานซีเมนต์ผสม
► การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการวางแผนการผลิตข้าวนาปี จังหวัดมหาสารคาม โดยเทคนิคการพยากรณ์
► การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating