ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2563) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by on 2/11/2563 11:38:17


ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2563) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : พื้นที่นักประดิษฐ์ วิถีคิดการสร้างนวัตกรยุคดิจิทัล
                 
โดย เรืออากาศโทสมพร ปานดำ
บทความวิจัย : 
► การพัฒนาชุดการสอนรูปแบบ MIAP สำหรับจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
► การศึกษาสมบัติของสีผงจากธรรมชาติสำหรับผสมยางพารา
► รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
► การพัฒนาและหาประสิทธิภาพระบบควบคุมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์อัตโนมัติ
► การศึกษาความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
► การพัฒนาเครื่องบดวาล์วไอเสียของเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับเรือกลเดินทะเลด้วยแรงดันอากาศ
► การสร้างชุดสาธิตการควบคุมอุณหภูมิด้วยพีไอดีคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการควบคุมกระบวนการอัตโนมัติ
► การสร้างและหาประสิทธิภาพมิเตอร์อัจฉริยะวัดค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมแบบ Real Time
► ผลของการใช้กากมันสำปะหลังหมักยีสต์ในสูตรอาหารเป็ดเทศต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต
► การพัฒนาชุดฝึกอบรมเรื่องการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสู่การเสริมสร้างนวัตกรรม ของวิทยาลัยเทคนิคพะเยา
► การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มสมุนไพรลด-เลิกบุหรี่
► ผลการใช้กากมัสตาร์ดและกากมะพร้าวคั้นกะทิสดทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสุกรขุน

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating