ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by on 2/11/2563 12:11:14


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2562) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : อาชีวศึกษากับการขับเคลื่อนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

บทความวิจัย : 
► การสร้างและหาประสิทธิภาพตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานชีวมวล โดยการพาความร้อนแบบบังคับ
► การพัฒนาสูตรไข่แดง เทียมสำหรับไข่ต้ม
► การสร้างและหาประสิทธิเครื่องปลิดเมล็ดพริกไทยแห้ง
► เครื่องช่วยหาจุดลัดวงจรในระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
► การพัฒนารถสกูตเตอร์ไฟฟ้าพับเก็บได้แบบลากประจุไฟ
► ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพงานก่อสร้าง กรณีศึกษามหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
► การพัฒนาเครื่องบำบัดและกำจัดสิ่งปนเปื้อนในเนื้อหอยนางรม
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► การพัฒนาบะหมี่แมงกระพรุนเสริมใยอาหารจากตำลึง
► การประเมินโครงการจัดการอาชีวศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
► การพัฒนารถฉีดปุ๋ยน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องเตือนภัยระดับน้ำขังบริเวณจุดกลับรถใต้สะพาน ด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating