ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2562) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by on 2/11/2563 14:17:16


ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2562) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : มาตรฐานอาชีพ : หัวใจของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
                  โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
บทความวิจัย : 
► การบริหารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ในยุคดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์ม
► การสร้างและหาประสิทธิภาพระบบควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบบอัตโนมัติด้วย Internet of Thing
► การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพตู้อบขจัดกลิ่นคอยล์เย็นด้วยโอโซนในระบบปรับอากาศรถยนต์
► การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปขนมครองแครงกรอบ
► การประเมินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวร ของจังหวัดภูเก็ต
► การพัฒนาเครื่องดำนาชัยบุรี รุ่น 2
► การควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยตัวควบคุมแบบพีไอดีและฟัซซี่ลอจิกโดยใช้โปรแกรมแลบวิว
► การศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานดูแลห้องพักในโรงแรมระดับ 5 ดาว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
► การใช้เส้นใยวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรสำหรับผลิตภัณฑ์กระเบื้องมุงหลังคา
► การพัฒนาเอกสารคำสอนวิชาการบริหารธุรกิจขนาดย่อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
► เครื่องซีลผักสุญญากาศด้วยพลังแรงดันน้ำ
► ศึกษาชนิดของเครื่องปรุงรสต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาแผ่นอบกรอบ

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating