ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by phattita on 2/11/2563 14:27:34


ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2561) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : บทสัมภาษณ์ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา​
                  โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
บทความวิจัย : 
► การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
► การเปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของหนอนด้วงสาคู
► การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง แผนภูมิไซโครเมตริก
► แบบจำลองเครื่องคัดแยกโลหะและอโลหะอัตโนมัติบนสายพานลำเลียง
► ชุดทดลองการเปรียบเทียบค่าวัดอุณหภูมิจากเทอร์โมคัปเปิล โดยใช้ RTD เป็นอุปกรณ์อ้างอิง
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชากลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
► การศึกษาและพัฒนาหอกลั่นน้ำส้มควันไม้เพื่อลดน้ำมันดิน
► การพัฒนาผลิตภัณฑ์สูตรไอศกรีมเสริมจำปาดะ
► การพัฒนาผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ข้าวเพื่อสุขภาพ
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่อง ภาพตัดเต็ม

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating