ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by phattita on 2/11/2563 14:48:04


ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2560) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : โครงการความร่วมมือในการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย-จีน เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 5 อุตสาหกรรมเดิมฯ​
                  โดย ณัฏฐี ศรีสวัสดิ์ และสิริชัย นัยกองศิริ
บทความวิจัย : 
► การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาโค้ช (Coach) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
► การพัฒนาทุ่นผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่นทะเลสำหรับอนุเคราะห์ปะการัง
► การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วผงเสริมไคโตซาน
► การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ในรายวิชาโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมนำสู่ชุมชน
► เครื่องถอดและประกอบโช๊คอัพแม็คเฟอร์สันสตรัทแบบถอดประกอบคู่กึ่งอัตโนมัติ
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องหยอดเมล็ดผัก
► ชุดการสอนวิชาการประกันภัย ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT
► การพัฒนาเครื่องถอดและบดวาล์วรถยนต์แบบวาล์วเยื้องหนีศูนย์กึ่งอัตโนมัติ
► การศึกษาสมบัติทางกายภาพของฟิล์มพลีเจลาทีไนซ์จากแป้งเมล็ดขนุนและใช้ในการเคลือบผลิตภัณฑ์แกนสับปะรดปรุงรสอบแห้ง
► อิทธิพลของความเร็วในการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมต่อสมบัติรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอนเกรด SS400 กับเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 430
► สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีด้านอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 สำนักงานคณะกรรมการฯ

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating