ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by phattita on 2/11/2563 14:55:04


ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : ประเทศไทย 4.0 กับอาชีวศึกษาที่ต้องเปลี่ยน​
                  โดย ภักดี ธุระเจน
บทความวิจัย : 
► การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนวิชาชีพหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
► การเปรียบเทียบเตาหลอมโลหะอลูมิเนียมแบบเบ้าหลอมที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันหมูร่วมก๊าซปิโตรเลียมเหลวและน้ำมันดีเซล
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องช่วยผูกไม้กวาดดอกอ้อกึ่งอัตโนมัติ
► การพัฒนากระดาษจากเส้นใยใบสับปะรดผสมผงถ่านกัมมันต์ เพื่อชะลอการสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้
► การพัฒนาตู้อบและรมควันยางพาราแบบประหยัดพลังงาน
► การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียจากกระบวนการย้อมผ้าในชุมชน
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำประหยัดพลังงานสำหรับแปลงเพาะชำ
► การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องพอกไข่เค็มกึ่งอัตโนมัติ
► การสร้างและหาประสิทธิภาพชุมการสอน การอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง ก๊าซชีวภาพ
► การศึกษาองค์ประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคี ประเภทอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาอาชีวศึกษา
► การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมกับผังทางความคิดที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- - ดาวน์โหลด PDF - -

print
rating