ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2559) : วารสารวิชาการ CSNP Journal สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
Created by phattita on 2/11/2563 15:27:30


ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2560) : วารสารวิชาการ CSNP Journal
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

บทความพิเศษ : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
                  โดย กองบรรณาธิการ
บทความวิจัย : 
► ความปลอดภัยใงานอุตสาหกรรม
► การพัฒนาเครื่องล้างและอัดจาระบีตลับลูกปืนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
► การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom
► การเปลี่ยนอัตราการไหลของน้ำภายในท่อน้ำมาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าจากท่อน้ำ
► การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อการฝึกอาชีพของนักศึกษา สาขางานซ่อมบำรุงเรือ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
► การศึกษาแนวโน้มความต้องการหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ฯ
► รูปแบบการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินผลการดำเนินงานในกระบวนการวิจัยทางการศึกษา
► การสร้างรถนั่งคนพิการแบบปรับท่านั่ง-ยืนได้
► การพัฒนารูปแบบการสอนแบบ EKTUE สำหรับการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 2000 - 1303
► การพัฒนาเครื่องรีไซเคิลขยะขวดแก้วสำหรับทดแทนทรายทำอิฐสร้างบ้าน
► การพัฒนาและหาคุณภาพของเครื่องกวนผลไม้อัตโนมัติสำหรับชุมชนเขาวัง อำเภอนาทวี

- - ดาวน์โหลด PDF - -

 
print
rating