รายละเอียดข่าว (สวพ.)

บทความวิชาการ 3rd NCVET (Innovation Impact to EEC)
Created by phattita on 2/11/2563 15:54:39


บทความวิชาการ 3rd NCVET
INNOVATION IMPACT TO EEC

78 บทความวิชาการในหัวข้อ "INNOVATION IMPACT TO EEC" จากการนำเสนอผลงานใน "การประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโกลเดนท์ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง โดยเป็นบบความแยกตามประเภท 6 ประเภท ได้แก่ ด้านอุตสาหกรรม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเกษตรกรรม ด้านคหกรรม ศิลปะการท่องเที่ยวโรงแรม ด้านคอมพิวเตอร์สารสนเทศ และด้านการศึกษาพัฒนาอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นบทความผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

- - ดาวน์โหลด PDF - -
print
rating