คู่มือการวิจัยสำหรับการอาชีวศึกษา (Research in TVET made easy)
Created by phattita on 4/11/2563 12:41:29


คู่มือการวิจัยสำหรับการอาชีวศึกษา "เรียนรู้วิจัยได้...ง่ายนิดเดียว" 
โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

         เอกสารฉบับนี้แปลและเรียบเรียงจาก "Research in TVET made easy" ซึ่งจัดทำโดย Colombo Plan Staff College for Technician Education (CPSC) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เห็นว่าเอกสารฉบับนี้ใช้ภาษาและวิธีการนำเสนอกระบวนการจัดทำวิจัยที่เข้าใจง่าย ผู้อ่านสามารถเรียนได้เร็ว และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดให้มีการแปลและเรียบเรียงขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่สถานศึกษา
- -
ดร. มงคลชัย  สมอุดร
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา : 2557

- - ดาวน์โหลด PDF - -
 
print
rating