คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
Created by on 5/11/2563 13:51:03


คู่มือการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา 

คู่มือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับผู้ขอประเมินและคณะกรรมการประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา และเป็นแนวทางในการจัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การพัฒนาคู่มือเพื่อให้องค์ประกอบข้อกำหนดเกณฑ์ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย สอดคล้องกับแนวทางการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) 

- - ดาวน์โหลด PDF - -
 
print
rating