คู่มือการบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรมองค์ความรู้การอาชีวศึกษา
Created by phattita on 5/11/2563 14:35:40


คู่มือการบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรมอางค์ความรู้การอาชีวศึกษา
A Guide to Research & Innovation Management for TVET

สอศ. กำหนดนโยบายการพัฒนาการวิจัยเพื่อสร้างและส่งผ่านองค์ความรู้และเทคโนโลยีวิชาชีพ สร้างนักวิจัยและสนับสนุนให้บุคลากรขององค์กรทำวิจัย เพื่อบูรณาการการวิจัยในการพัฒนาการบริหารจัดการการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตปริมาณและคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษา สวพ. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการวิจัยอาชีวศึกษา จึงได้จัดทำคู่มือการบริหารจัดการวิจัยและนวัตกรรมองค์ความรู้การอาชีวศึกษาเล่มนี้เพื่อเป็นคู่มือบริหารดครงการวิจัยให้มีคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจในการทำวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลิตนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ต่อไป

- - ดาวน์โหลด PDF - -
 
print
rating