บทสรุปผู้บริหารการวิจัยเชิงประเมินแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการเตรียมอาชีวศึกษา
Created by phattita on 6/11/2563 14:04:05


บทสรุปผู้บริหาร การวิจัยเชิงประเมินแบบมีส่วมร่วม
เรื่อง การวิเคราะกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการเตรียมอาชีวศึกษา
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

การวิเคราะห์กระวบนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอาชีวศึกษาภาตใต้ "โครงการการเตรียมอาชีวศึกษา (Pre.Voc.Ed.) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาทักษาชีวิต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่านกิจกรรมค่ายฝึก นักเรียนอาชีวศึกษา (นักเรียนที่กำลังจะเข้าศึกษาในระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2558) จากสถานศึกเอกชน 10 แห่ง จำนวน 483 คน

- - ดาวน์โหลด PDF - -
 
print
rating