รายงานผลกาจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Created by on 6/11/2563 14:39:53


รายงานผลการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

รายงานฉบับนี้ เป็นผลการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ในปีการศึกษา 2558 มีสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมการประเมินฯ และได้รับรางวันเหรียญทอง ชนะเลิศ และรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ รวม 22 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานที่มีแนวคิด จุดเด่น และกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และในด้านการดำเนินงานจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีบรรยากาศน่าเรียน

- - ดาวน์โหลด PDF - -
 
print
rating