โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา (ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์) ปีการศึกษา 2552
Created by phattita on 9/11/2563 14:12:42


โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2552
โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

โครงการวิจัยและพํมนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาอาชีวศึกษา ให้สามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน และใช้หลักความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย การพัฒนา เป้าหมายสำหัญของโครงการคือการบริหารจัดการกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้งานได้จริง 

หนังสือนี้รวบรวมผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการสนับสนุนในโครงการ IRVE ปีการศึกษา 2552 จำนวน 36 ผลงาน เป็นผลงานวิจัยที่เกิดจากความคิดและดำเนินการโดยครู อาจารย์ ร่วมกับนักเรียน นักศึกษา สามารถนำไปใช้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน การใช้งานของผู้ประบการและวิสาหกิจชุมชนได้อย่าเป็นรูปธรรม

- - ดาวน์โหลด PDF - -
 
print
rating